تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۸
کد مطلب : ۴۴۲۱۴۶
یادداشت؛

انقلاب و انقلابی گری و مسئولیت پذیری

رحیم جهانبازی
۱
۲
انقلاب و انقلابی گری و مسئولیت پذیری
کبنا ؛
باسرنگونی حکومت شاهنشاهی پهلوی دربهمن سال ۵۷ به رهبری امام خمینی (ره) وبا مشارکت گسترده توده‌های مردم، انقلاب اسلامی به منصه ظهوررسید. وبا حضورچشمگیر ۹۸ درصدی همه ایرانیان پای صندوق‌های رأی درفروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی موردتاُیید و قبول عموم ایرانیان قرار گرفت. اکنون باگذشت چندین دهه ازانقلاب شکوهمند اسلامی، آنچه حائز اهمیت است، حفط ارزش‌ها ودستاوردهایی انقلاب است. و این محقق نخواهد شد مگربا حضور ومشارکت همه آحاد جامعه درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی. درهمین راستا دولتمردان وکارگزاران نظام باید با بستر سازی مناسب و توسعه همه جانبه امور کشور، فرصت یکسان برای بهره مندی تمام اقشار جامعه را فراهم آورند.
 
یکی ازمهمترین اهداف و شعارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، برقراری عدالت اسلامی درعرصه های مختلف وتمام سطوح جامعه است. اینک بااستقرار دولت مردمی آقای دکتر رئیسی که به اشعار عدالت محوری ومردمی بودن پابه عرصه وجود گذاشته، بیش از پیش این اهداف باید مورد توجه قرارگیرد. خداوند متعال درکتاب آسمانی، قرآن مجید درآیه ۳۶ سوره اسراء می فرماید؛ " ولا تقف مالیس لک به علمان السمع والبصر والفوُادکل اولئک کان عنه مسئو لا. " (از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چراکه گوش وچشم ودل، همه مسئولند.)
همچنین امام علی (ع) می‌فرماید؛
ازخدانسبت به بندگان وشهرهایش پرواکنید، زیرا دارای مسئولیت هستید، حتی نسبت به زمینها وحیوانات، وخداوندراطاعت کنید وازنافرمانی اوبپرهیزید.
اگرکارگزاران ومسئولان این آیه شریف وسخن گهربار مولای متقیان را سرمشق والگوی خود قرار دهند به‌طور یقین دچار خطا ولغزش نخواهند شد.
درجوامعی که نظام پاسخگویی مردمی وجود دارد. مهم‌ترین معیار برای انتخاب افراد درمسئولیت ها، توجه به خواست عمومی جامعه وتوده های مردمی است. درچنین جوامعی ملاک ومعیار انتخاب افراد درکارها، شایسته سالاری وبکارگیری استعدادها وخلاقیت ها ونخبگان علمی درنظام وساختاراداری وسیاسی کشوراست. دراین جوامع، لیاقت وکاردانی افرادموردتوجه قرارمی گیرد نه وابستگی‌های سیاسی، گروهی وقومی قبیله‌ای، وهمین موضوع باعث ظهوروبروزاستعدادها وسپس رشدوشکوفایی جامعه وپیشبرد امور می‌شود.
امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر درانتخاب کارگزاران می‌فرماید:
" افراد بایدبراساس تعهدونوع تخصص وتوان اجرایی، انتخاب وبه کارگمارده شوند. وهیچ گاه نباید روابط جای ضوابط راگرفته، لیاقت‌ها وشایستگی ها قربانی دوستی‌ها ومسائل خویشاوندی گردند. ودرادامه می‌فرمایند؛ سپس درامور کارمندانت بیندیش وپس از آزمایش به کارشان بگمار. به امیل شخصی وبدون مشورت بادیگران آنان را به کارهای گوناگون وادار مکن؛ زیرا این نوعی ستمگری و خیانت است. "
با عنایت به این دستورالعمل‌های الهی ودینی، مسئولیت یک وظیفه خطیر است که فردمسئول باید ازهمه سهم خواهی ها، انحصار طلبی وقوم پروری مبراودرمقابل زیاده خواهی وزدوبند های سیاسی، مقاومت، ایستادگی وتسلیم نشود. اما از آن جایی که بیشتر مسئو لیت ها ومناصب دولتی، به صورت حزبی، قبیله‌ای ورانتی واگذار می‌شود. این امر محقق نخواهد شد. وتازمانی که این نوع شیوه ونگرش مدیریتی برجامعه حاکم باشد، نباید چشم امیدی به بهبود، رشدوتوسعه همه جانبه کشور داشت. مادامی که انحصارطلبی درجوامع رواج داشته وبه یک قاعده ورویه تبدیل شود، این جریان همواره نمود خواهد داشت. ودراین اوضاع غبار آلودافراد عالم، متخصص ونخبه به دلیل عدم وابستگی به جریانات سیاسی و گروهی، سرخورده وبه انزوا کشیده شده وچه بسا با یاُس وناامیدی درپی آمال وآرزوهای خود فرایی سرزمین مادری رهسپاردیاری دیگر شوند. که ازآن به فرار مغزها تعبیر می‌شود.
اماچرا این فرصت‌ها به طور یکسان وعادلانه درهمه سطوح جامعه توزیع وواگذار نمی‌شود؟!
چراهمواره باید یکی دوجریان درکشور همه امور را تصاحب وبه انحصارخود درآورده وبااتهام زنی وبرچسب های ناروا وبه ناحق، انقلاب رابه نام خود مصادره وسعی درکنار زدن دیگر گروه‌ها، نخبگان وسایرچهره های علمی وفرهیخه کشور بکنند؟!
انقلاب اسلامی متعلق به همه ایرانیان، وهرکسی که دلش به عشق این کشور می‌تپد وبه خدا، قرآن، پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار علیهم السلام و ولایت پذیر ودردایره نظام مقدس جمهوری اسلامی جای می‌گیرد انقلابی ودلسوز انقلاب است. انقلاب درانحصار هیچ گروه وحزب ویا جریان خاصی نیست. هیچ کس حق ندارد بااستفاده ازیک کلید واژه وشعارکه مورد پذیرش آحاد جامعه است. درپی کسب قدرت وتاخت وتاز به دیگران باشد. اگرامروزه کسانی ازضعف وکمبودها ومشکلات سخن می رانند نه ازسرعنادوستیزه جویی که ازسر دلسوزی، وهشداری است به فرصت طلبانی که درسودای توسعه اهداف فردی وگروهی خود هستند. درحکومت اسلامی نباید هیچ حاشیه امنی برای کارگزاران وجود داشته باشد. وهمواره باید موردسئوال وپرسش قرارگیرند. که اگراینگونه نباشد ممکن است دچار لغزش شده وانگیزه خدمت گذاری ازبین برود. انقلابی گری یکی ازاصول اصلاح طلبی وازشیوه های اصلاح امور است، که همواره مورد تاُکید خداوند متعال، وپیامبران الهی وائمه اطهار (ع) به عنوان سفیران الهی ازمروجان آن بوده‌اند.
بنا به راین هرشخصی که به اراده واختیار، مسئولیتی رابعهده می‌گیرد درمقابل جامعه متعهد و باید پاسخگو باشد.

والعاقبه للمتقین
رحیم جهانبازی
کارشناس رسانه
نام شما

آدرس ايميل شما

Iran, Islamic Republic of
متاسفانه بیشترین دشنه و زخم را دین در این برهه خورده است که چه تبهکارانی به نام دین چه بر سر دین آوردند
علاقه اصولگرایان به دولت در سایه

علاقه اصولگرایان به دولت در سایه

دولت در سایه امر سیاسی مرسومی در کشورهای توسعه‌یافته است و اگر به صورت سازمان‌یافته پیش ...
ایده آقا‌محسن در دست رئیس

ایده آقا‌محسن در دست رئیس

صاحب‌نظران معتقدند وضعیت فعلی کشور فعلا اجازه هیچ آزمون و خطایی، آن‌هم در حد تغییرات ...
هرگز این نوع چایی را ننوشید

هرگز این نوع چایی را ننوشید

چای تازه‌دم یکی از سالم‌ترین نوشیدنی‌هاست که مصرف آن در جامعه ما طرفداران زیادی هم دارد،...