سیاست
از برجام تا اعدام!
از برجام تا اعدام!
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۰۰:۲۹
جنگ را مردم اداره کردند
جنگ را مردم اداره کردند
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۳
کدام «ما می‌توانیم»؟
کدام «ما می‌توانیم»؟
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۱۰
به سبکِ «حاج قاسم»
به سبکِ «حاج قاسم»
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۴۴
تا دیرتر نشده...!
تا دیرتر نشده...!
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۴۷