تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۵۴
کد مطلب : ۴۷۶۶۹۸
شرطی که سید محمد خاتمی برای حضور گذاشت؛

اصلاح‌طلبان در جستجوی فضای باز انتخاباتی

۰
اصلاح‌طلبان در جستجوی فضای باز انتخاباتی
کبنا ؛ روزنامه ابتکار در مطلبی تحت عنوان «اصلاح‌طلبان در جستجوی فضای باز انتخاباتی» نوشت: طی دوره های مختلف حضور اصلاح طلبان در وضعیت کم و بیش سینوسی قرار داشت. در بسیار موارد با حضور حداقلی همراه بود و در انتخابات سال 92 اجماع بر روی حسن روحانی با پیشنیه اصولگرایی از نوع معتدل آن شکل گرفت. با این حال از سال 1400 به این طرف این حضور بسیار حداقلی تر بوده است.
منتجب‌نیا در این باره گفت: «اولویت برای اصلاح‌طلبان کاندیدایی اصلاح‌طلب با فکر و عقیده خودشان است. در سال ۹۲ انتخاب بین فردی که به طور کلی مورد تایید اصلاح‌طلبان نیست و فردی که در سطح مورد قبول آنان است، بود لذا ترجیح دادند که فردی را که دارای اشکال کمتری بود، حمایت کنند.»
حالا اما تعداد ثبت نامی‌های اصلاح طلب کم نیست اما مطالبه آن ها تسامح شورای نگهبان با تایید صلاحیت‌هاست. ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و نگاه‌ها خیره به شورای نگهبان است که ببیند چه کسانی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد.
رسول منتجب‌نیا به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «اگر تصمیم آقایان مبنی بر باز شدن فضای انتخابات باشد، همه به صحنه می‌آیند و حمایت می‌کنند. اگر فضا بسته باشد، طبیعتا رنجش خاطر به وجود آمده و مردم از حضور در پای صندوق‌ها دلسرد می‌شوند.»

وی می گوید؛ «اولویت برای اصلاح‌طلبان کاندیدایی اصلاح‌طلب با فکر و عقیده خودشان است اما...»
منتجب نیا می گوید: « کارگزاران و برخی دیگر از احزاب به صورت جداگانه به دنبال چند کاندیدای دیگر بوده و در انتظار تایید صلاحیت آنان هستند. ما هم در حزب جمهویت ایران اسلامی ، منتظر هستیم ببینیم چه کسانی از اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت خواهند شد تا بتوانیم از او حمایت کرده و به وظایف خود عمل کنیم.
البته همه این‌ها به شورای‌نگهبان باز می‌گردد. اگر شورای‌نگهبان با سعه صدر برخورد کرده و دنبال جهت‌گیری سیاسی نباشد، کاندیداهای مطرح و قابل توجه اصلاح‌طلبان و مردم تایید شوند، انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود. اگر خدای ناخواسته، مانند برخی از دوره‌های انتخابات باشد، با کمال تأسف، باید به استقبال انتخاباتی سرد و بی‌رونق برویم. همه به مسئولان نظام باز می‌گردد که تا چه اندازه آستانه تحمل‌شان نسبت به جریان اصلاح‌طلب و مستقل بالااست و تا چه اندازه می‌توانند آنان را تحمل کنند.»
نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول باشد
در همین زمینه سید محمد خاتمی نیز بیانیه ای صادر کرد.
سیدمحمد خاتمی در بیانیه ای درباره انتخابات اعلام کرد: اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می کنم.
وی در ادامه نوشته است: بارها گفته‌ام و باز هم می گویم که استقرار سامان "مردم سالاری" که خواست دیرینه‌ی ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده‌ی بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتیکه انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان. و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم.

ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می کنم.
درباره‌ی نامزد مورد نظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ وﯾﮋه راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ داﻧﻢ:
۱- نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی فراوان روﺑﺮو اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت هائی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.
۲- ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه بخصوص بخش‌های کمتر برخوردار از یکسو و جلوگیری از افول سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متاسفانه روز بروز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر، دارای اولویتی اجتناب ناپذیر است.
۳- درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزي در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. و از ﺟﻤﻠﻪ اهتمام ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در همه عرصه های حکمرانی و نیز اﻗﺪام ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و برخورداری کشور از امکانات بین المللی در جهت توسعه همه جانبه کشور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻮازن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮانی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ مقتضای خردورزی است.
اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ درکﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه و ژرفای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي مختلف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. انشاءالله.
اگر فضا باز باشد، همه به صحنه می آیند
منتجب نیا همچنین به خبرآنلاین می گوید: اگر تصمیم آقایان، باز شدن فضای انتخابات باشد، همه به صحنه می‌آیند و حمایت می‌کنند. اگر فضا بسته باشد، طبیعتا رنجش خاطر به وجود آمده و مردم از حضور در پای صندوق‌ها دلسرد می‌شوند.
وی ادامه می دهد: اولویت برای اصلاح‌طلبان کاندیدایی اصلاح‌طلب با فکر و عقیده خودشان است. در سال ۹۲ انتخاب بین فردی که به طور کلی مورد تایید اصلاح‌طلبان نیست و فردی که در سطح مورد قبول آنان است، بود لذا ترجیح دادند که فردی را که دارای اشکال کمتری بود، حمایت‌ کنند. امیدواریم اصلاح‌طلبان بتوانند روی کاندیدای اصلاح‌طلب قوی، مدیر و مدبر اتفاق‌نظر کنند و نیازی به رجوع کردن به کاندیدای غیر اصلاح‌طلب نباشد.
اگر مردم احساس خطر کنند، به صحنه ورود پیدا می‌کنند؛ این مسئله یک بخشی از آن به حاکمیت بازگشته و بخش دیگر هم به مدیریت اصلاح‌طلبان که یک فرد قوی را انتخاب کنند.
نام شما

آدرس ايميل شما

ایران در دو راهی

ایران در دو راهی

با وجودیکه بخش اعظم اصولگرایان در دوره ریاست جمهوری روحانی مخالف برجام بودند، رئیسی اصولگرا ...
در بهشت زهرای تهران چه خبر است؟

در بهشت زهرای تهران چه خبر است؟

اگرچه برخی مسئولان تاکید دارند که قیمت قبر‌ها به ویژه در تهران نجومی نیست، اما بازار‌های ...
جزئیات جدید از محموله روغن‌های آلوده

جزئیات جدید از محموله روغن‌های آلوده

۶ محموله روغن خوراکی به‌وزن ۹۱هزار تن در سال ۱۴۰۰ توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد بندر ...
1